Dokumenty do pobrania

PIT 37 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)


Pobierz dokument
PIT 38 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)


Pobierz dokument
PIT 39 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)


Pobierz dokument
PIT OP - OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO


Pobierz dokument
SD-Z2 - ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH


Pobierz dokument
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z WYŁĄCZENIEM ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU/STANIE ZALEGŁOŚC


Pobierz dokument
ZAP-3 - ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM


Pobierz dokument
ZAW-NR - ZAWIADOMIENIE O ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI NA RACHUNEK INNY NIŻ ZAWARTY NA DZIEŃ ZLECENIA PRZELEWU W WYKAZIE PODMIOTÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 96B UST. 1 USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG


Pobierz dokument
PCC-3 - DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH


Pobierz dokument