Obsługa rachunkowo-księgowa:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – księgowość uproszczona
 • prowadzenie ewidencji przychodów –ryczałt
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT (JPK)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie list płac - naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • przygotowywanie dokumentacji związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników – umowy o pracę, świadectwa pracy
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej – teczki osobowe
 • monitorowanie ważności badań lekarskich, szkoleń bhp
 • sporządzanie i przekaz elektroniczny: PIT-11,PIT-4R, PIT-8AR
 • obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych –umowy zlecenia, umowy o dzieło

Pozostałe usługi:

 • pomoc w rejestracji działalności
 • przygotowywanie wniosków do urzędu pracy o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności
 • wystawianie faktur w imieniu klienta
 • aktualizacja wpisu przedsiębiorcy w CEiDG
 • sporządzanie okresowych raportów, analiz, zgodnie z życzeniami klienta
 • odbiór dokumentów od klienta